Tvarūs ir energetiškai efektyvūs pastatai

Pastatai
Lietuva

Vienas didžiausių šalies aplinkos oro teršėjų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinių Lietuvoje šiandien yra pastatų sektorius. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir nemažai viešųjų pastatų vis dar neefektyviai vartoja šilumą, o lėtas jų modernizavimas kelia ne tik aplinkosauginių, bet ir ekonominių bei socialinių rūpesčių.

Stipriai išaugus energijos išteklių kainai, Lietuvai kaip niekad aktualūs tapo energijos tausojimo klausimai. Mažas pastatų energinis naudingumas sąlygoja ir didesnes išlaikymo išlaidas, todėl šalies gyventojams tampa vis sunkiau užtikrinti tinkamą būsto šildymą bei pasinaudoti kitomis būtiniausiomis energijos paslaugomis. Visgi problemai spręsti skirtos pastatų atnaujinimo priemonės ir jų mastas kol kas neduoda norimo rezultato, todėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas pastatų sektoriuje taip ir lieka neišnaudotas:

 • Dėl neefektyvaus finansinio mechanizmo ir politinės valios trūkumo, sąlyginai ilgo pastatų modernizavimo proceso, gyventojų motyvacijos stokos vis dar nepakankamos pastatų renovacijos apimtys.
 • Trūksta kompleksinio požiūrio valstybės mastu planuojant ir įgyvendinant pastatų sektoriaus energinio efektyvumo didinimo politikos priemones.
 • Trūkstant aiškios lyderystės politikos koordinavimui bei esant ribotiems ištekliams savivaldybių lygmeniu, išlieka mažas galutinių vartotojų informuotumas bei sąmoningumas imtis asmeninių energetinio efektyvumo gerinimo priemonių.

Šių iššūkių sprendimui LIFE IP EnerLIT projekto komanda numato:

 1. Sukurti efektyvią valdymo sistemą pastatų sektoriaus papildomų fondų mobilizavimui ir administravimui;
 2. Tobulinti teisinį reguliavimą užtikrinant tarpsektorinį teisinės bazės suderinimą;
 3. Skatinti privačių namų ir daugiabučių renovacijos priemonių, numatytų Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane, įgyvendinimą;
 4. Keisti vartotojų elgseną, mažinant poveikį klimatui.

 

Projekto veiklos šioje srityje apima:

 • Energijos efektyvumo didinimo priemonių pastatų sektoriuje administravimo ir finansavimo plėtrą, paremtą tarpsektoriniu bendradarbiavimu, ir tuo pačiu užtikrinančią visokeriopą paramą savivaldybėms dėl miestų pastatų modernizavimo (gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų atnaujinimas, centrinio šildymo sistemų dekarbonizavimas, reikalingų lėšų pritraukimas ir kt.).
 • Esamos teisinės bazės peržiūrą ir jos pritaikymą energinio efektyvumo tikslų pasiekimui.
 • Paskatų privačių namų renovacijai sukūrimą, įskaitant finansinių priemonių tobulinimą bei renovacijos pasų sistemos diegimą.
 • Daugiabučių ir visuomeninių pastatų renovacijos proceso gerinimą, įsteigiant pastatų renovacijos procesus šalyje koordinuojantį kompetencijų centrą, diegiant administracinę naštą mažinančius skaitmeninius sprendimus bei pritraukiant papildomas lėšas renovacijos iniciatyvų įgyvendinimui.
 • Novatoriškų energijos taupymo priemonių diegimą regioniniu lygmeniu, paremtą susitarimais dėl energijos taupymo ir vartotojų švietimo.
 • Veiksmingiausių įrankių keisti gyventojų energijos vartojimo įpročius analizę, testavimą bei rekomendacijų dėl jų įgyvendinimo teikimą.

 

DALYVAUJANTYS PARTNERIAI 

  Aplinkos ministerija atsakinga už jos sričiai priklausančių veiklų įgyvendinimą politiniu lygiu priimant reikalingus sprendimus bei teisės aktų pakeitimus.

 

 

Energetikos ministerija atsakinga už jos sričiai priklausančių veiklų įgyvendinimą politiniu lygiu priimant reikalingus sprendimus bei teisės aktų pakeitimus.

 

Aplinkos projektų valdymo agentūra koordinuoja daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimą, rūpinasi proceso optimizavimu.

Lietuvos energetikos agentūra stebi ir analizuoja, kaip įgyvendinami susitarimai dėl dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo,  teikia informaciją apie energijos sutaupymus, ir tuo pačiu yra atsakinga už energijos vartotojų elgsenos keitimo poveikio, taikant tikslines komunikacijos priemones , tyrimą bei rekomendacijų energijos tiekėjams parengimą.

Lietuvos savivaldybių asociacija atstovauja savivaldybėms svarstant ir rengiant savivaldybių energijos vartojimo efektyvumo planus ir sutartis, sprendžiant pastatų renovacijos klausimus regioniniu lygiu.

 

Lietuvos energetikos institutas teikia ekspertinę pagalbą vertinant energijos vartotojų mokymo bei švietimo priemonių poveikį bei dalyvauja bandomųjų priemonių, skatinančių keisti gyventojų energijos vartojimo įpročius, kūrime.

 


Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiamas projekto partnerių požiūris, ir Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.