Tikslai

Visi
Lietuva

LIFE IP EnerLIT savo veiklą pradėjo 2021 m. pabaigoje, vedinas tikslo padėti Lietuvai eiti link 2050 m. numatyto klimato neutralumo. Visų pirma, integruojant energijos vartojimo efektyvumo ir klimato kaitos klausimus į didžiausią ŠESD mažinimo potencialą šalyje turinčius sektorius: transporto, pastatų, pramonės (įskaitant žemės ūkį).

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo iššūkiams spręsti jėgas apjungė įvairių sričių specialistai iš 15 skirtingų Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių, regioninių bei nevyriausybinių organizacijų.

Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytų energijos efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimui LIFE IP EnerLIT išskyrė 5 veiklų kryptis, kuriose dedamos pastangos finansinių ir teisinių paskatų kūrimui, naujesnių ir mažiau energijos vartojančių technologijų diegimui, vartotojų švietimo didinimui bei jų elgsenos keitimui.

Tikime, kad projektui pasibaigus, energijos vartojimo efektyvumo didinimas taps neatsiejama kasdienybės veikla tiek įmonėse, tiek pas galutinius vartotojus.

KĄ MES DĖL TO DAROME?

Nacionalinių ir regioninių pajėgumų stiprinimas


Stipriname nacionalinių ir vietinių institucijų gebėjimus Lietuvos klimato kaitos švelninimo politikos koordinavimui, stebėsenai ir integracijai.

 

Tvarūs ir energetiškai efektyvūs pastatai


Formuojame palankią teisinę ir finansinę aplinką klimato tikslų pasiekimui pastatų sektoriuje.

Kuriame bei įgyvendiname pažangius energijos vartojimo sprendimus, mažinančius pastatų sektoriuje išmetamų ŠESD kiekį.

Energijos vartojimo mažinimą pastatuose skatiname keičiant galutinių energijos vartotojų elgseną.

 

Efektyvus ir klimatui draugiškas mobilumas


Formuojame palankią teisinę ir finansinę aplinką klimato tikslų pasiekimui transporto sektoriuje.

Kuriame bei įgyvendiname pažangius energijos vartojimo sprendimus, mažinančius transporto sektoriaus išmetamų ŠESD kiekį.

Energijos vartojimo mažinimą transporto srityje skatiname keičiant galutinių energijos vartotojų elgseną.

 

Žalia ir energiją tausojanti pramonė


Formuojame palankią teisinę ir finansinę aplinką klimato tikslų pasiekimui pramonės sektoriuje.

Kuriame bei įgyvendiname pažangius energijos vartojimo sprendimus, mažinančius pramonės ir žemės ūkio išmetamų ŠESD kiekį.

Energijos vartojimo mažinimą pramonės ir žemės ūkio srityje skatiname keičiant galutinių energijos vartotojų elgseną.

 

Žalieji viešieji pirkimai


Stipriname žaliųjų viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimą.

 

 


Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiamas projekto partnerių požiūris, ir Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.