Atliktos studijos

Visuomenės švietimas
Lietuva

2021 m. Lietuvos gyventojų klimato kaitos nuostatų ir elgsenos monitoringo metodika

2019 m. Lietuvos ūkio sektorių analizės dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021 m. ataskaita

2016 m. studijos "Nacionalinių išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių rengimo metodinių gairių parengimas" ataskaita

2016 m. studijos "Šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sektoriuje atnaujinimas" ataskaita

2016 m. studijos "Anglies sankaupų įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas bei sankaupų verčių nustatymas mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose, miško ir ne miško žemėje" ataskaita

2016 m. studijos "Anglies sankaupų mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas ne miško žemėje įveistuose/ atkurtuose miškuose" ataskaita

2016 m. studijos "Anglies sankaupų verčių negyvojoje medienoje, skirtingame jos susiskaidymo laipsnyje, ištyrimas bei anglies sankaupų žuvusioje medienoje įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas" ataskaita

2016 m. studijos "Nukirsto medžio produktų apskaitai reikalingos sistemos Lietuvoje sukūrimo, duomenų gavimo sistemos, pagal JTBKKK reikalavimus, ir galimybė atkurti apskaitai reikalingo laikotarpio istorinių duomenų analizė bei visavertės apskaitos sistemos funkcionavimo pateikimas" ataskaita

2015 m. studija, nustatanti atskirų sektorių jautrumą klimato kaitos poveikiui, rizikos vertinimą ir galimybes prisitaikyti prie klimato kaitos, veiksmingiausias prisitaikymo prie klimato kaitos priemones ir vertinimo kriterijus

2015 m. studija dėl 2030 m. ES klimato kaitos ir energetikos politikos strategijoje nustatomų tikslų įgyvendinimo poveikio, naudos ir kaštų vertinimo Lietuvai

2014 m. studijos, nustatančios klimato kaitos keliamos grėsmės žmonių sveikatai parengimo ir rekomendacijų sukūrimo bei pateikimo paslaugos galutinė ataskaita

2012 m. studijos „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sektoriuje įvertinimas“ ataskaita


Pasekmių vertinimo studijos dėl ES klimato kaitos ir energetikos paketo iki 2020 m.

2011 m. studijos „Lietuvos įsipareigojimų ES pereinant prie 30% išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslo įgyvendinimo kaštai“ galutinė ataskaita ir santraukos lietuvių/anglų kalbomis

2008 m. galimybių studijos „Anglies dvideginio surinkimas, transportavimas ir saugojimas geologinėse struktūrose, atsižvelgiant į Direktyvos projekto nuostatas" ataskaita

2008 m. Lietuvai pagal naujausius Europos Komisijos metodologijos siūlymus nustatomų įsipareigojimų dėl ES šiltnamio dujų mažinimo tikslų iki 2020 m. įgyvendinimo galimybių analizė

2007 m. studijos „Išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų kiekio kitimo iki 2020 m. prognozių ir Lietuvos galimybių, įgyvendinant prisiimtus įsipareigojimus 20 proc. sumažinti šiltnamio dujų kiekį iki 2020 m., įvertinimo ir pasiūlymų parengimas“ ataskaita