Procesas

Dekarbonizacija
Lietuva

Lietuvai judant klimato neutralumo linkme, Aštuonioliktoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyta kartu su visuomene ir verslu susitarti, kaip skirtinguose ūkio sektoriuose bus įgyvendinta Nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė (toliau – Darbotvarkė), kitaip - kaip pasieksime 2030 m. numatytus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) mažinimo tikslus. Tam, jog šis tikslas virstų realybe, pradedamas Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSP) atnaujinimas. Siekiant kokybiško rezultato, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija steigia atskirų sektorių dekarbonizacijos darbo grupes, kuriose verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų atstovai susitars dėl ŠESD mažinimo priemonių. NEKSP atnaujinimas yra svarbi dalis tarptautinių klimato kaitos tikslų, numatytų 2015 m. Paryžiaus susitarime bei ES klimato kaitos ir energetikos politikos klimato kaitos švelninimo (ŠESD mažinimo) tikslų ir uždavinių iki 2030 m. įgyvendinimui.

Pagrindiniai strateginiai dokumentai, integruoti į NEKSP, yra 2018 m. birželio mėn. patvirtinta Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (NENS), 2021 m. atnaujinta Darbotvarkė bei 2019 m. balandį patvirtintas Nacionalinis oro taršos mažinimo planas. Tad NEKSP priemonės turi atitikti šiose strategijose nustatytus tikslus, kurie ne tik padės siekti Europos žaliojo kurso tikslų, bet ir būti konkurencingiems, imtis transformacijų atsisakant iškastinio kuro, keičiant vartotojų elgseną.

Šiame procese dalyvaus socialiniai partneriai, kurie jungsis į 5 Lietuvos ekonominius sektorius apimančias dekarbonizacijos darbo grupes: žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos. Nariai bus supažindinti su esamomis ir planuojamomis NEKSP priemonėmis, Ekonominės bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų analize, dalyvaus diskusijose bei teiks siūlymus dėl papildomų priemonių siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 m.

Procesas bus vykdomas keliais etapais ir užtruks apie vienerius metus:
I. Išanalizuoti ir aptarti patvirtintų priemonių apimtis ir tikėtiną efektą;
II. Sudaryti galimų priemonių sąrašus ir įvertinti jų efektyvumą, kaštus;
III. Sudaryti NEKSP siūlomų priemonių sąrašą ir jį pateikti NEKSP darbo grupei LRV.

Dekarbonizacijos darbo grupėse bus siekiama atviro, efektyvaus dialogo, išgirsti naujas idėjas ir skirtingus požiūrius, užtikrinti dalijimąsi informacija tarp visų suinteresuotų šalių. Tik tariantis ir diskutuojant su verslo, mokslo, kitų organizacijų, visuomenės grupių atstovais įmanoma suformuoti Lietuvai geriausiai tinkantį priemonių rinkinį klimato kaitos iššūkiams įveikti.