Fluorintos dujos

Lietuva

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos – tai hidrofluorangliavandeniliai (HFCs), naudojami šaldiklių ir oro kondicionierių gamyboje, perfluorangliavandeniliai (PFCs), išsiskiriantys gaminant aliuminį ir taip pat naudojami elektronikos pramonėje ir sieros heksafluoridas (SF6), naudojamas, pvz., elektronikos pramonėje, bei preparatai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, išskyrus medžiagas laikomas ozono sluoksnį ardančiomis. Bene geriausiai žinomi chlorfluorangliavandeniliai (CFCs), kurie ne tik priskiriami fluoruotoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, bet ir ardo ozono sluoksnį. Pastarųjų gamyba buvo nutraukta 1987 m. pasirašius Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Asmenų, turinčių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo, sąrašas

Reikalavimai importuotojams

Pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – Reglamentas Nr. 517/2014) 15 straipsnį, gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad hidrofluorangliavandenilių (toliau – HFC) kiekis, kurį kiekvienas iš jų pateikia rinkai, neviršytų atitinkamos jiems skirtos arba perduotos kvotos.

Pagal Reglamento Nr. 517/2014 14 straipsnio nuostatas, nuo 2017 m. sausio 1 d. reikalavimas turėti kvotą HFC įsigaliojo ir šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangai, kuri yra pripildyta HFC. Įrangos importuotojai, pateikdami rinkai iš anksto užpildytą įrangą, užtikrina, kad dokumentuose būtų visapusiškai užfiksuota, kaip laikomasi reikalavimo turėti kvotą, ir parengia atitinkamą atitikties deklaraciją.

Tačiau šie reikalavimai netaikomi importuotojams, kurie per metus importuoja mažesnį kaip 100 tonų CO2 ekvivalento HFC kiekį, taip pat HFC, kuriuos importuotojas tiesiogiai tiekia įmonėms, kad jie būtų eksportuoti iš Europos Sąjungos, jeigu tie HFC nėra po to pateikiami rinkai kitai šaliai Europos Sąjungoje, prieš juos eksportuojant, bei kitais išimtiniais atvejais pagal Reglamento Nr. 517/2014 15 straipsnio 2 dalį.

Draudimas naudoti vienkartinę tarą

Reglamento Nr. 517/2014 III priedą, pateikti rinkai pakartotinai neužpildomas HFC talpyklas, naudojamas priedo 1 dalyje išvardintoms veiklos rūšims, draudžiama.

 Ženklinimas

Atkreipiame dėmesį, kad visos HFC turinčios talpyklos turi būti paženklintos pagal Reglamento Nr. 517/2014 12 straipsnio reikalavimus. Etiketėje nurodoma: nuoroda, kad produkte ar įrangoje yra HFC; atitinkamų HFC žymuo arba, jei tokio žymens nėra, cheminis pavadinimas; masės vienetais bei CO2 ekvivalentu išreikštas produkte arba įrangoje esančių HFC kiekis ir visuotinio atšilimo potencialas (VAP).

Pagal Reglamento Nr. 517/2014 nuostatas, vienodi HFC naudojimo reikalavimai galioja tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Detali informacija dėl HFC naudojimo ir kvotų skirstymo pateikiama Europos Komisijos šiame portale.

F-dujų registro nuoroda.

Dėl techninės informacijos apie F-dujų registrą kreiptis el paštu: CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu

Mišinių, į kurių sudėtį įeina HFC, kiekio kilogramais, atitinkančio 100 t CO2 ekvivalento, reikšmių sąrašas (Naudojamo  aušalo 100 t CO2 ekvivalento kiekio riba, perskaičiuota kilogramais)

Aušalas VAP kg/ 100 t CO2 ekv.
R134a 1 430 69,9
R23 14 800 6,8
R32 675 148
R404A 3 922 25,5
R407A 2 107 47,5
R407C 1 774 56,4
R407F 1 825 54,8
R410A 2 088 48
R413A 2 053 48,7
R417A 2 346 42,6
R422A 3 143 31,8
R422D 2 729 36,6
R423A 2 280 43,9

Europos komisijos gairės

Europos Komisijos gairės: Informacija asmenims, importuojantiems įrangą, turinčią fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie įpareigojimus pagal ES F-dujų reglamentą
F-dujų reglamentas ((ES) Nr. 517/2014): Techniniai patarimai Valstybėms Narėms dėl 7 (2) straipsnio įgyvendinimo

Nacionaliniai teisės aktai

ES teisės aktai

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2068 (etikečių formos reikalavimai)
2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2067 (stacionari šaldymo, oro kondicionavimo ir kt. įranga)
2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2066 (aukštos įtampos skirstomieji įrenginiai)
2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/2065 (pranešimo apie mokymo ir sertifikavimo programas forma)
2014 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/774/ES
2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 1191/2014
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 517/2014
2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 308/2008
2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 307/2008
2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 306/2008
2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 305/2008
2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2008
2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2008
2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1516/2007 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006
2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1497/2007 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006
2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1494/2007 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006
2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007 nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006
2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Ataskaitų teikimas

Įmonės, gaminančios, importuojančios į Europos Bendriją, eksportuojančios iš Europos Bendrijos daugiau kaip vieną toną F-dujų privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – Aplinkos apsaugos agentūrai

Duomenų patalpinimo Europos Aplinkos agentūros sistemoje (Business Data Repository (BDR)) gairės
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 ataskaitų teikimo reikalavimai įmonėms - dažniausiai užduodami klausimai
Papildoma informacija apie ataskaitų teikimo Europos Komisijai (EK) reikalavimus ir hidrofluorangliavandenilių kvotų paskirstymą

Kita informacija

Mokomasis gidas kvotos perdavimui F-dujų portale
Informacija nepriklausomiems auditoriams
Šaltnešio kiekio kilogramais perskaičiavimo į CO2 ekvivalentus priemonė

Reikalavimai darbuotojams, tvarkantiems fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas

Darbuotojai, vykdantys veiklą, susijusią su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu privalo turėti pažymėjimus.

Veiklos rūšys, kurioms atlikti būtinas pažymėjimas:

- stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir gaisro gesinimo įrangos, stacionarių šilumos siurblių, izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginių, aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ar eksploatacijos nutraukimas;

- stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir gaisro gesinimo įrangos, stacionarių šilumos siurblių, izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginių patikrinimas dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio;

- fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimas iš stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos aušinimo grandynų, izoterminiuose sunkvežimiuose ir priekabose esančių šaldymo skyrių aušinimo grandynų, stacionarios įrangos, kurioje yra tirpiklių, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, stacionarios gaisro gesinimo įrangos, stacionarių aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių ir lengvųjų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo įrangos.

Šiuo metu darbuotojų mokymus organizuoja ir pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti minėtas veiklos rūšis, išduoda Nacionalinė šaltininkų asociacija  www.saltininkai.lt, Kauno statybininkų rengimo centras ir UAB Soterus.

Elektroninis hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai kvotų registras

Užsiregistruoti registre privalo:

a) gamintojai ir importuotojai, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnio 5 dalį paskirta hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai kvota;

b) įmonės, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 18 straipsnį perduota kvota;

c) gamintojai ir importuotojai, kurie pareiškia ketinantys pateikti deklaraciją pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnio 2 dalį;

d) Reglamento (ES) Nr. 517/2014 15 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a–f punktų tikslais hidrofluorangliavandenilius tiekiantys gamintojai ir importuotojai arba juos gaunančios įmonės;

e) įrangos importuotojai, teikiantys rinkai iš anksto užpildytą įrangą, jeigu įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti rinkai prieš užpildant tą įrangą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 14 straipsnį.

Papildoma informacija darbuotojams ir šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukelainčių dujų, naudotojams
Papildoma informacija apie hidrofluorangliavandenilių (HFC) ir hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC) alternatyvas, neįtakojančias klimato kaitos
Informacija techniniams darbuotojams ir įmonėms, dirbančioms su sistemomis, kurių sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. “STACIONARIOS PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS IR GESINTUVAI”. (Lankstinukas)
Informacija techniniams darbuotojams ir įmonėms, dirbančioms su įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų - Šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įranga (Lankstinukas)
Informacija subjektams, Gaminantiems, Importuojantiems, Eksportuojantiems ar Naudojantiems fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas bei pateikiantiems į ES rinką įrangą, kurioje yra minėtų dujų. (Lankstinukas)
Informacija operatoriams ir techniniams darbuotojams, dirbantiems su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčia įranga. “TIRPIKLIŲ, KURIŲ PAGRINDAS YRA FLUORINTOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS, TURINTI ĮRANGA”
Informacija fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčios įrangos operatoriams. “ STACIONARI ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGA IR ŠILUMOS SIURBLIAI”
Informacija fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčios įrangos operatoriams “STACIONARIOS PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS IR GESINTUVAI”
Informacija operatoriams ir techniniams darbuotojams, dirbantiems su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčia įranga. "AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTOMIEJI ĮRENGINIAI"

Atsakymus į visuomenės dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su F-dujomis rasite čia.