Kaip galiu pateikti paraišką finansavimui pagal Klimato kaitos programą gauti?

  • Kur ir kada galima gauti informacijos apie paskelbtą kvietimą teikti paraiškas finansavimui pagal Klimato kaitos  programą? 

Informacija apie galiojančius ir planuojamus Klimato kaitos programos lėšomis įgyvendinamų priemonių ar projektų kvietimus ir paraiškų priėmimą yra skelbiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėje. 

  • Kokiems aplinkosauginiams projektams gali būti skiriamas finansavimas iš Klimato kaitos programos? 

Pagrindinės finansavimo sritys pagal Klimato kaitos programą yra energetinio efektyvumo didinimas, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir aplinkai palankių technologijų diegimo skatinimas. Klimato kaitos programos lėšomis finansuojami projektai, kurie prisideda prie kiekybinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. Finansinė parama taršių iškastinį kurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimui namų ūkiuose 

Iš Klimato kaitos programos Aplinkos ministerija finansuoja taršių iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) keitimą vienbučiuose, dvibučiuose, daugiabučiuose į efektyvų 5 klasės biokuro katilą, šilumos siurblį (žemė-vanduo), šilumos siurblį (vanduo-vanduo), šilumos siurblį (oras-vanduo), šilumos siurblį (oras-oras). Finansavimas teikiamas pagal 2020 m. balandžio 16 d. aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Biokuras pagal Klimato kaitos programą yra netaršus kuras, todėl biokuro katilų keitimo į kitą kurą nefinansuojame. 

Kasmet kvietimus teikti prašymus skelbia Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

  • Kur galima rasti informacijos apie Aplinkos ministerijos teikiamą dvišalę paramą, įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo projektus, susijusius su klimato kaita? 

Informacija apie kvietimus ir paraiškų priėmimą yra skelbiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėje bei Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. 

Pretenduoti į dvišalę paramą turi teisę Lietuvos įmonės, ketinančios įgyvendinti  klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių projektus besivystančiose šalyse. Kiekvienais metais Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija skelbia projektų konkursą. Pareiškėjams keliami reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos 2015 m. spalio 16 d. aplinkos ministro įsakyme D1-749 „Dėl vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“.