Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

2019-06-20
Vilnius, Lietuva

Institucija administruoja Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos), Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF), Klimato kaitos, Atliekų tvarkymo, Aplinkos apsaugos rėmimo programų ir valstybės lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus. Vykdo LIFE gebėjimų stiprinimo, NATURALIT, Dvynių, Vystomojo bendradarbiavimo projektus. Taip pat teikia paslaugas aplinkosauginių projektų vykdytojams, užtikrinančias, kad projektai yra įgyvendinami efektyviai, racionaliai ir atitinka keliamus reikalavimus. Rengia ir teikia Aplinkos ministerijai su Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) registro veikla susijusią informaciją, reikalingą ataskaitoms parengti.

Šaltinis: https://www.apva.lt/