Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) sekretoriatas (The secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)

2020-02-20
Bona, Vokietija

Koordinuoja plačios apimties pavaldžių institucijų, užtikrinančių Bendrosios klimato kaitos konvencijos, Kioto protokolo ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą, veiklą. Surenka, vertina ir sistemina informaciją apie šalių vykdomas kovos su klimato kaita pastangas. Kiekvienais metais organizuoja pagrindinį pasaulinį klimato kaitos derybų renginį – tarptautinę JTBKKK šalių konferenciją (COP). Teikia informaciją apie klimato derybų eigą, šalių pasisakymus, pranešimus spaudai, įvairias ataskaitas ir kt.

Šaltinis: https://unfccc.int/