Vyksta viešosios konsultacijos dėl dirvožemio ir biologinės įvairovės strategijų

Vyksta viešosios konsultacijos dėl dirvožemio ir biologinės įvairovės strategijų

Europos Komisija (EK) kviečia piliečius ir organizacijas dalyvauti viešosiose konsultacijose dėl Europos Sąjungos (ES) dirvožemio ir biologinės įvairovės strategijų. Konsultacijos vyksta vasario-balandžio mėnesiais.

Siekia spręsti dirvožemio degradacijos problemą

Viešosios konsultacijos apie atnaujinamą ES dirvožemio strategiją vyksta vasario 2 d. – balandžio 27 d.

Geros būklės dirvožemiai – būtina Europos žaliajame kurse nustatytų klimato ir biologinės įvairovės tikslų įgyvendinimo sąlyga. Atnaujinant 2006 m. ES dirvožemio apsaugos strategiją siekiama visapusiškai spręsti dirvožemio ir žemės degradacijos problemą bei iki 2030 m. užtikrinti, kad žemės būklė neblogėtų. Itin svarbu sustiprinti pastangas siekiant apsaugoti dirvožemio derlingumą, sumažinti jo eroziją ir padidinti organinės medžiagos kiekį. Be to, reikia nemažai nuveikti, kad būtų nustatytos užterštos dirvožemio vietos, atkurtas nualintas dirvožemis, apibrėžtos jo geros ekologinės būklės sąlygos, taip pat pagerinta dirvožemio kokybės stebėsena.

Viešosiose konsultacijose raginami dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Atsižvelgdama į tai, kad ši tema susijusi su plačiu visuomenės interesu, EK kviečia dalyvauti visų rūšių žemės valdytojus, ūkių konsultantus, miestų planuotojus, kaimo kraštovaizdžio kūrėjus, žemės ūkio (agrochemijos, sėklų ir kt.), maisto ir gėrimų bei kitų pramonės sričių atstovus, mokslininkus, viešojo sektoriaus atstovus, vykdančius veiklą aplinkosaugos, žemės ūkio, dirvožemio valdymo ir žemės planavimo srityse.

Nuomonę šiose viešose konsultacijose galima pateikti užpildant internetinį klausimyną bet kuria oficialiąja ES kalba: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life 

Tikslas – atkurti biologinę įvairovę

Iki balandžio 5 d. vyksta ir viešosios konsultacijos dėl ES ekosistemų atkūrimo tikslų pagal ES biologinės įvairovės strategiją. 

Ši iniciatyva yra viena pagrindinių 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje nurodytų priemonių. Atlikus poveikio vertinimą, joje bus nustatyti teisiškai privalomi gamtos atkūrimo tiksliniai rodikliai.

Viešųjų konsultacijų tikslas – iš suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės surinkti informacijos ir atsiliepimų apie ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. įgyvendinimą ir ES reglamento dėl invazinių svetimų rūšių taikymą. Taip pat surinkti informacijos, kuri bus naudojama rengiant poveikio vertinimą, kuriuo EK remsis rengdama pasiūlymą dėl privalomų ES gamtos atkūrimo tikslų.

EK ypač domina atsiliepimai iš institucijų ir asmenų, kurie dalyvauja biologinės įvairovės valdymo, atkūrimo ir apsaugos veikloje, arba kuriems daro poveikį įvairūs ES biologinės įvairovės politikos aspektai. Tai – visų lygmenų valdžios ir valdymo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės atstovai, konsultantai, žemės tvarkytojai, planuotojai ir plėtotojai, pramonės, verslo ir finansų sektoriaus atstovai.

Dalyvauti viešosiose konsultacijose galima čia: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets-under-EU-biodiversity-strategy